официальный дилер

(968) 538-88-82

ГлавнаяÊóõîííûå âûòÿæêèKuppersberg T 669 BOR Bronze

Êóõîííàÿ âûòÿæêà Kuppersberg T 669 BOR Bronze

Kuppersberg T 669 BOR Bronze

Артикул : 1122

Цена :

43 390

Временно
нет в наличии

Бесплатная доставка »

• Европейская сборка

• Превосходный дизайн

• Отличная эргономика

• Официальный штрих-код

  4260420811372 (EAN-13)

Êóõîííàÿ âûòÿæêà Kuppersberg T 669 BOR Bronze - характеристики

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

• Ñòðàíà : Òóðöèÿ
• Ãàðàíòèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ : 2 ãîäà
• Г’ГЁГЇ âûòÿæêè : Êàìèííàÿ (êóïîëüíàÿ)
• Äèçàéí : Êëàññè÷åñêèé
• Ðåæèìû ðàáîòû : Îòâîä+Öèðêóëÿöèÿ

Ôèëüòðàöèÿ

• Æèðîïîãëîùàþùèé ôèëüòð : Г…Г±ГІГј

Ìîùíîñòü

• Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü : 800 Г¬³/Г·
• Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü : 222 Âò
• Óðîâåíü øóìà : 42 äÁ

Óñòàíîâêà

• Êðåïëåíèå : ГЌГ  Г±ГІГҐГ­Гі
• Äèàìåòð øòóöåðà : 12-15 Г±Г¬

Óïðàâëåíèå

• Г’ГЁГЇ óïðàâëåíèÿ : Êíîïî÷íûé
• Êîëè÷åñòâî ñêîðîñòåé : 5

ГЋГ±ГўГҐГ№ГҐГ­ГЁГҐ

• Г’ГЁГЇ ïîäñâåòêè : Ñâåòîäèîäíàÿ
• Êîëè÷åñòâî ëàìï : 2
• Ìîùíîñòü ïîäñâåòêè : 1 Âò

Êîðïóñ

• Ìàòåðèàë : Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

Ãàáàðèòû

• Âûñîòà : 78.2 Г±Г¬
• Г